Statut PTNch

I. Nazwa, siedziba, teren działalności, charakter prawny Towarzystwa.

§1.

Nazwa Towarzystwa brzmi: Polskie Towarzystwo Neurochirurgów, w skrócie: PTNch, które w dalszej części niniejszego statutu będzie nazywane Towarzystwem.

§2.

Siedzibą Zarządu Głównego Towarzystwa jest Warszawa, terenem działalności – obszar Polski.

§3.

Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§4.

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci podłużnej z napisem „Polskie Towarzystwo Neurochirurgów – Zarząd Główny” lub „Zarząd Oddziału…”.

§5.

Towarzystwo ma prawo zakładania Oddziałów oraz Kół miejscowych na zasadach obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego Statutu.

§6.

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

II. Cele i środki działania Towarzystwa.

§7.

Zadaniem Towarzystwa jest:

 • Pogłębianie wiedzy w zakresie nauk związanych z układem nerwowym, w szczególności chirurgią układu nerwowego oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie.
 • Podnoszenie wiedzy fachowej członków.
 • Współpraca z Polską Akademią Nauk, z Polskim Towarzystwem Neurologicznym oraz innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
 • Współpraca z Izbami Lekarskimi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami służby zdrowia w zakresie zadań związanych z neurochirurgią.
 • Reprezentowanie neurochirurgii polskiej w kraju i za granicą.
 • Krzewienie zasad deontologii lekarskiej.

§8.

Cele powyższe Towarzystwo realizuje przez:

 • Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych.
 • Urządzanie przynajmniej raz w roku posiedzeń naukowych.
 • Organizowanie publicznych odczytów i wykładów.
 • Wydawanie czasopism, przy czym Towarzystwo ma prawo wydawać własne czasopismo naukowe w zakresie neurochirurgii lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi w kraju oraz brać udział w wydawaniu czasopism międzynarodowych z zakresu neurochirurgii.
 • Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z neurochirurgią. W szczególności władze Towarzystwa mają prawo i obowiązek uczestniczenia w obsadzaniu fachowych stanowisk neurochirurgicznych.
 • Przynależność do Europejskiego i światowego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych.
 • Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe.
 • Prowadzenie działalności usługowo – gospodarczej w celu pomnożenia środków finansowych.

III. Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki.

§9.

Towarzystwo składa się z członków honorowych, zwyczajnych, nadzwyczajnych, z członków korespondentów oraz członków wspierających.

§ 10.

Członkami honorowymi Towarzystwa mogą zostać zarówno obywatele Polski jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie nauk związanych z neurochirurgią. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Towarzystwa powinny być podane do wiadomości wszystkich członków na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem, które zwykłą większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego. Członkowie honorowi mogą zadeklarować składkę członkowską w dowolnej wysokości.

§ 11.

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele Polski posiadający specjalizację z zakresu neurochirurgii. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozpatrzeniu
pisemnego wniosku o przyjęcie, popartego przez dwóch członków zwyczajnych. Członkiem zwyczajnym może zostać również członek nadzwyczajny – nie neurochirurg, specjalista
współpracujący z ośrodkiem neurochirurgicznym po 5 latach przynależności do Towarzystwa na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Członkowie zwyczajni obowiązani są
opłacać ustaloną składkę członkowską.

§12.

Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Polski, jak również cudzoziemiec posiadający wyższe wykształcenie i wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami
związanymi z neurochirurgią. Członkowie nadzwyczajni opłacają składkę w wysokości 2/3 składki obowiązkowej członków zwyczajnych.

§ 13.

Członkiem korespondentem może zostać neurochirurg nie będący obywatelem Polski. Sposób Przyjmowania członków korespondentów jest taki sam jak członków honorowych. Członkowie korespondenci płacą zadeklarowane składki członkowskie (w dowolnej walucie).

§ 14.

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub osoba prawna, której zainteresowania lub zakres działalności wiąże się z działalnością Towarzystwa. Członków
wspierających przyjmuje i określa Zarząd Główny na podstawie obustronnego porozumienia zawartego w protokole określającego równocześnie wysokość składek.

§15.

Wszyscy członkowie Towarzystwa oprócz członków wspierających mają prawo:

 • Czynnego udziału w posiedzeniach, konferencjach i zjazdach naukowych oraz w Walnych Zgromadzeniach Towarzystwa.
 • Otrzymania wydawnictw Towarzystwa na warunkach ustalonych przez Zarząd Główny.
 • Przedstawiania wniosków Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi Głównemu.

§ 16.

Członkowie zwyczajni i nadzwyczajni mają ponadto prawo podejmowania uchwał na Walnym Zgromadzeniu i czynne prawo wyborcze do wszystkich władz Towarzystwa.

§17.

Bierne prawo wyborcze i prawo przedstawiania kandydatów na członków Towarzystwa posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Towarzystwa.

§ 18.

Obowiązkiem członków zwyczajnych i nadzwyczajnych jest czynny udział w pracach Towarzystwa, przestrzeganie statutu, regulaminów i zarządzeń wydanych na jego podstawie
przez władze Towarzystwa oraz opłacanie obowiązujących składek członkowskich. Członkowie zalegający z opłatą składek powyżej dwóch lat, którzy nie uregulują należności pomimo pisemnego upomnienia, mogą być skreśleni z listy członków na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa. Po uregulowaniu zaległych składek mogą oni zostać ponownie przyjęci.

§ 19.

Członek pragnący wystąpić z Towarzystwa składa do Zarządu Głównego pisemny wniosek o skreślenie.

§ 20.

Członkowie nie przestrzegający niniejszego statutu oraz regulaminów wydanych na jego podstawie podlegają orzeczeniom Sądu Koleżeńskiego. Decyzje o wykluczeniu podejmuje Sąd
Koleżeński. Wykluczonym przysługuje prawo złożenia odwołania do Walnego Zgromadzenia. W razie złożenia odwołania Walne zgromadzenie podejmuje w tej sprawie ostateczną decyzję.

§ 21.

Członkowie Towarzystwa pełnią swoje funkcje honorowo.

 

IV. Władze naczelne Towarzystwa.

§ 22.

Władzami Towarzystwa są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd Główny
 • Komisja Rewizyjna
 • Sąd Koleżeński

V. Walne Zgromadzenie.

§ 23.

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

§ 24.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 25.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd Główny raz na rok, natomiast Wyborcze raz na trzy lata.

§ 26.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa, który zawiadamia o tym wszystkich członków przynajmniej na 30 dni przed terminem, podając
porządek dzienny Walnego Zgromadzenia.

§ 27.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Główny Towarzystwa:

 • Z własnej inicjatywy.
 • Na żądanie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa
 • Na pisemne żądanie co najmniej 30 członków zwyczajnych w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia żądania, podając cel zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego porządek dzienny co najmniej na 15 dni przed terminem.

§ 28.

Gdyby Zarząd Główny Towarzystwa nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie i trybie przewidzianym przez statut, Komisja Rewizyjna ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie.

§ 29.

Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia a następnie:

 • Przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 • Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego za okres od ostatniego Walnego Zgromadzenia.
 • Wybiera Zarząd Główny Towarzystwa, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński.
 • Nadaje godność członków honorowych i członków korespondentów oraz przyznaje nagrody.
 • Zatwierdza termin i miejsce przyszłego Walnego Zgromadzenia, posiedzeń naukowych oraz ich tematykę.
 • Zatwierdza wysokość składek członkowskich i budżet na rok następny.
 • Upoważnia Zarząd Główny do nabycia, sprzedaży i obciążania majątku ruchomego Towarzystwa, przyjmowania darowizn i zapisów warunkowych.
 • Rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny.
 • Decyduje w sprawach wykluczenia członków Towarzystwa.
 • Rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Towarzystwa.
 • Wybiera delegatów Towarzystwa do międzynarodowych organizacji zgodnie ze statutem tych organizacji i obowiązującymi w tej mierze przepisami. Kadencja delegata trwa maksymalnie dwie kadencje władz odpowiedniej międzynarodowej organizacji.

§ 30.

Walne Zgromadzenie przepisowo zwołane jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem Zebrania Wyborczego, na którym w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej 50 % członków Towarzystwa. W drugim terminie Zebranie Wyborcze ważne jest bez względu na ilość obecnych członków.

§ 31.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia i dostarczają Zarządowi Głównemu w ciągu 30 dni.

VI. Zarząd Główny Towarzystwa.

§32.

Zarząd Główny jest naczelną władzą Towarzystwa kierującą jego działalnością w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

§ 33.

Zadaniem Zarządu Głównego jest realizowanie celu i zadań Towarzystwa oraz czuwanie nad wykonaniem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 34.

W skład Zarządu Głównego wchodzą: Prezes, vice prezes, sekretarz, skarbnik, redaktor naukowy i 5 członków zarządu – wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat oraz przewodniczący Oddziałów, Kół, Sekcji i z urzędu przedstawiciel nadzoru krajowego.

§ 35.

Walne Zgromadzenie wybiera w tajnym głosowaniu oddzielnie prezesa, sekretarza, skarbnika, redaktora naukowego i sześciu członków. Zarząd Główny wybiera spośród członków Zarządu vice prezesa.

§36.

Członkowie Zarządu Głównego, za wyjątkiem redaktora naukowego i skarbnika mogą pełnić swoje funkcje tylko przez dwie kolejne kadencje.

§ 37.

Jeżeli od momentu zwolnienia stanowiska przez prezesa do końca jego kadencji pozostało więcej niż 12 miesięcy , wówczas jego funkcję pełni vice prezes a nowego prezesa wybiera najbliższe Walne Zgromadzenie na okres do końca kadencji aktualnego Zarządu Głównego.

§ 38.

Kandydatów do władz Towarzystwa zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w czasie jego trwania.

§ 39.

Ustępujący Zarząd Główny przekazuje protokolarnie nowemu Zarządowi Głównemu akta, księgi i majątek Towarzystwa przed upływem 30 dni od daty Walnego Zgromadzenia.

§ 40.

Formy działalności Zarządu Głównego:

 • Zarząd Główny odbywa posiedzenia co najmniej 4 razy w roku, a w miarę potrzeby częściej.
 • W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego Prezydium jest upoważnione do podejmowania decyzji w sprawach istotnych dla działalności Towarzystwa.
 • Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 • Uchwały Zarządu Głównego są prawomocne przy obecności na posiedzeniu co najmniej 7 jego członków.
 • Zarząd Główny ma prawo zapraszania na swe posiedzenia innych członków Towarzystwa, których obecność uzna za potrzebną, z głosem doradczym, a także powoływania komisji dla realizacji określonych zadań.
 • Protokoły posiedzeń Zarządu Głównego podpisuje prezes i sekretarz.

§ 41.

Zakres działalności Zarządu Głównego. Zarząd Główny Towarzystwa:

 • Kieruje działalnością Towarzystwa.
 • Prowadzi wszystkie sprawy bieżące.
 • Przygotowuje posiedzenia i zjazdy naukowe.
 • Ustala zasady udziału Towarzystwa w naukowych, zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych oraz ustala skład delegacji reprezentujących Towarzystwo na tych zjazdach.
 • Sporządza sprawozdania naukowe i projektuje plan działalności na rok następny.
 • Wybiera kolegium redakcyjne, które redaguje czasopismo-organ naukowy Towarzystwa.
 • Współpracuje z redakcjami zagranicznych i międzynarodowych Towarzystw naukowych.
 • Współpracuje z izbą lekarską.
 • Składa odnośnym władzom wnioski, postulaty i opinie dotyczące spraw związanych z neurochirurgią, w szczególności przedstawia propozycje dotyczące składu personalnego Krajowego Zespołu Specjalistów ds. Neurochirurgii.
 • Przyjmuje nowych członków oraz składa Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawie nadania godności honorowych i wyboru członków korespondentów.
 • Skreśla członków Towarzystwa zgodnie ze statutem.
 • Zawiera umowy w imieniu Towarzystwa.
 • Przyjmuje darowizny i zapisy.
 • Zarządza majątkiem Towarzystwa.
 • Sporządza sprawozdania budżetowe i plan finansowy na następny okres sprawozdawczy.
 • Prowadzi kronikę Towarzystwa.
 • Wydaje biuletyn informacyjny o działalności Zarządu Głównego oraz Oddziałów i Kół.
 • Wykonuje inne czynności zgodne a niniejszym statutem.

§42.

Prezes, w razie jego nieobecności Vice prezes lub sekretarz:

 • Reprezentuje Towarzystwo na zewnątrz.
 • Otwiera i zamyka Walne Zgromadzenie i inne posiedzenia Towarzystwa oraz przewodniczy posiedzeniom Zarządu Głównego.
 • Podpisuje wraz ze skarbnikiem wszelkie zobowiązania, umowy, układy, oświadczenia i inne akty, skutkiem których następuje lub może nastąpić zmiana majątku Towarzystwa.
 • Podpisuje wszelkie inne pisma i dokumenty.

§ 43.

Sekretarz Towarzystwa prowadzi archiwum, sporządza protokoły posiedzeń zarządu Głównego, przechowuje pieczęć Towarzystwa, załatwia korespondencję Towarzystwa oraz podpisuje pisma Towarzystwa.

§44.

Skarbnik sporządza projekt budżetu Towarzystwa, czuwa nad wykonaniem budżetu, prowadzi finanse i rachunkowość Towarzystwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§45.

Redaktor naukowy czasopisma Towarzystwa wykonuje czynności związane z redagowaniem organu Towarzystwa i współdziała z ramienia Towarzystwa w redagowaniu czasopism
międzynarodowych.

VII. Komisja Rewizyjna

§ 46.

Komisja Rewizyjna kontroluje pracę Zarządu Głównego i dba aby była ona zgodna ze Statutem Towarzystwa.

§ 47.

Komisję Rewizyjną złożoną z 5 członków wybiera Walne Zgromadzenia w tajnym głosowaniu na okres 3 lat.

§48.

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera spośród siebie Komisja Rewizyjna.

§49.

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Komisji Rewizyjnej jest zobowiązany do udziału w posiedzeniach Zarządu Głównego.

§ 50.

Komisja Rewizyjna sprawdza co najmniej raz w roku księgi i rachunki, obroty i stan kasy, stan inwentarza, bibliotek i zbiorów Towarzystwa, sprawdza zamknięcia rachunkowe i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski w sprawach finansowych, ocenia działalność Zarządu Głównego i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski o udzielenie lub odmowę udzielenia Zarządowi Głównemu absolutorium.

VIII. Sąd Koleżeński

§ 51.

Sąd Koleżeński jest organem powołanym do rozpatrywania sporów wynikłych pomiędzy członkami Towarzystwa.

§ 52.

Sąd Koleżeński, złożony z 5 członków wybiera Walne Zgromadzenie w tajnym głosowaniu.

§ 53.

Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie członkowie Sądu.

§ 54.

Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Sądu bierze udział w posiedzeniach Zarządu Głównego Towarzystwa.

§ 55.

Sąd Koleżeński przyjmuje skargi wniesione przez członków i rozstrzyga spory wynikłe pomiędzy członkami na terenie działalności Towarzystwa.

§ 56.

Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy wniesione przez Zarząd Główny, dotyczące nieprzestrzegania niniejszego Statutu.

§ 57.

Sąd Koleżeński protokołuje swoje rozprawy. Jego orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów.

§ 58.

Sąd Koleżeński stosuje następujące kary:

 • Upomnienie,
 • Naganę,
 • Zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do l roku,
 • Wykluczenie z Towarzystwa.

§ 59.

Sąd Koleżeński doręcza Zarządowi Głównemu i ukaranemu odpisy orzeczenia.

§ 60.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkom prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje w danej sprawie ostateczną decyzję. W wypadku wykluczenia członka z Towarzystwa pozostaje on zawieszony w swych czynnościach do czasu decyzji Walnego Zgromadzenia.

IX. Oddziały i Koła Towarzystwa

§ 61.

Towarzystwu przysługuje prawo zakładania oddziałów i kół miejscowych w pełnym terytorialnie ograniczonym okręgu dla prowadzenia prac wynikających z §7 niniejszego Statutu.

§ 62.

Do utworzenia Oddziału miejscowego konieczna jest ilość co najmniej 10 członków zwyczajnych.

§63.

Oddziały miejscowe stanowią nieodłączną część Towarzystwa i mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego na pisemny wniosek członków zamieszkałych na danym terenie.

§ 64.

Władzami Oddziału Towarzystwa są:

 • Walne Zgromadzenie Oddziału.
 • Zarząd Oddziału.
 • Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 65.

Oddziały Miejscowe:

 • Przedstawiają Walnemu Zgromadzeniu i Zarządowi Głównemu wnioski zmierzające do spełnienia zadań Towarzystwa i do podniesienia poziomu jego prac.
 • Przedstawiają Zarządowi Głównemu wnioski w sprawie skreślenia członków Towarzystwa.
 • Podejmują wszelkie prace i czynności zlecone im przez naczelne władze Towarzystwa w ramach niniejszego Statutu.
 • Współpracują z instytucjami i stowarzyszeniami o pokrewnym charakterze, a także z innymi Oddziałami Towarzystwa przy realizacji jego zadań.
 • Zarządzają majątkiem powstałym z darowizn na rzecz Oddziałów i ich działalności usługowo-gospodarczej oraz funduszami oddawanymi corocznie do dyspozycji Oddziału w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny proporcjonalnie do ilości członków Oddziału. Skarbnik Oddziału składa co roku skarbnikowi Towarzystwa sprawozdanie finansowe.
 • Fundusz Oddziału stanowi kwota wynosząca 25% składek członkowskich Oddziału.
 • Oddziały miejscowe zwołują swoje Walne Zgromadzenia oraz powołują swój Zarząd i Komisję Rewizyjną sposobem przewidzianym przez mniejszy Statut dla Walnego Zgromadzenia, Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.
 • Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków zarządu, których ilość ustala Walne Zgromadzenie każdego Oddziału zależnie od potrzeb i możliwości.

§ 66.

Walne Zgromadzenie Oddziału:

 • Rozpatruje sprawozdania Zarządu Oddziału z działalności za rok ubiegły oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej i podejmuje uchwały w przedmiocie udzielania lub nieudzielania Zarządowi absolutorium.
 • Podejmuje uchwały w przedmiocie wniosków przedkładanych przez Zarząd i członków Towarzystwa.
 • Dokonuje wyboru Zarządu Oddziału i 3 osobowej Komisji Rewizyjnej na okres 3 lat.
 • Walne Zgromadzenie zwyczajne zwołuje Zarząd Oddziału corocznie, zawiadamiając członków o dacie, miejscu i porządku dziennym najpóźniej na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu. Oddziału, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej, na żądanie co najmniej 7 członków Oddziału lub na pisemne polecenie Zarządu Głównego.
 • Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następuje nie później niż 2 tygodnie od daty uchwały Zarządu Oddziału lub otrzymania przezeń żądania. Zarząd zawiadamia członków na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.
 • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału i wybór jego władz winne odbywać się co najmniej na 1 miesiąc przed Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa i wyborami Zarządu Głównego.

§ 67.

Zarząd Oddziału:

 • Kieruje działalnością Oddziału i reprezentuje Oddział na zewnątrz.
 • Wykonuje uchwały i zalecenia władz Towarzystwa.
 • Opracowuje i przedstawia wnioski i sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu Oddziału.
 • Przedstawia corocznie Zarządowi Głównemu sprawozdanie wraz z oceną Komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 68.

Kola Miejscowe:

 • Do utworzenia Koła Miejscowego konieczna jest ilość co najmniej 5 członków zwyczajnych.
 • Koła miejscowe mogą powstawać za zgodą Zarządu Głównego na pisemny wniosek członków zamieszkałych na danym terenie.
 • Koła miejscowe działają na podstawie oddzielnie opracowanych własnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny

X. Sekcje Towarzystwa

§ 69.

Towarzystwo może tworzyć Sekcje Naukowe w ramach Towarzystwa lub wspólnie z innymi Towarzystwami Naukowymi – będą one działać na podstawie oddzielnie opracowanych
regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

XI. Majątek Towarzystwa

§ 70.

Fundusze i majątek Towarzystwa tworzą:

 • Składki członków.
 • Dotacje.
 • Darowizny i zapisy.
 • Dochody z prowadzonej działalności usługowo-gospodarczej.
 • Wpływy z organizacji zjazdów naukowych.

XII. Zmiana Statutu

§71.

Wnioski o zmianę Statutu przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Zarząd Główny:

 • Z własnej inicjatywy.
 • Na pisemny wniosek podpisany co najmniej przez 30 członków zwyczajnych, jeśli otrzyma go na
  30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

§ 72.

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów obecnych członków.

§ 73.

Zmieniony Statut obowiązuje po zatwierdzeniu go przez właściwą władzę rejestracyjną.

XIII. Rozwiązanie Towarzystwa

§ 74.

Wnioski o rozwiązanie Towarzystwa składa się Walnemu Zgromadzeniu w sposób określony dla zmiany Statutu w rozdziale XII §71 pkt. l i 2.

§75.

Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa większością 2/3 głosów obecnych członków i powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 76.

W przypadku powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji Towarzystwa i cel przeznaczenia jego majątku.

§ 77.

Komisja Likwidacyjna przedkłada dokumenty likwidacyjne władzy rejestracyjnej.