Celem działania Towarzystwa jest:

 1. Pogłębianie wiedzy w zakresie nauk związanych z układem nerwowym, w szczególności chirurgia układu nerwowego oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie
 2. Podnoszenie wiedzy fachowej członków
 3. Współpraca z Polską Akademia Nauk, z Polskim Towarzystwem Neurologicznym oraz innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi
 4. Współpraca z Izbami Lekarskimi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami służby zdrowia w zakresie zadań związanych z neurochirurgią
 5. Reprezentowanie neurochirurgii polskiej w kraju i za granicą
 6. Krzewienie zasad deontologii lekarskiej

Cele powyższe Towarzystwo realizuje przez:

 1. Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych
 2. Urządzanie przynajmniej raz w roku posiedzeń naukowych
 3. Organizowanie publicznych odczytów i wykładów
 4. Wydawanie czasopism, przy czym Towarzystwo ma prawo wydawać własne czasopismo naukowe w zakresie neurochirurgii lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi w kraju oraz brać udział w wydawaniu czasopism międzynarodowych z zakresu neurochirurgii
 5. Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z neurochirurgią. W szczególności władze Towarzystwa mają prawo i obowiązek uczestniczenia w obsadzaniu fachowych stanowisk neurochirurgicznych
 6. Przynależność do Europejskiego i światowego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych
 7. Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe
 8. Prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w celu pomnożenia środków finansowych