Towarzystwo składa się z członków honorowych, zwyczajnych, nadzwyczajnych, z członków korespondentów oraz członków wspierających.

Członkami honorowymi Towarzystwa mogą zostać zarówno obywatele Polski jak i cudzoziemcy, którzy położyli wybitne zasługi w dziedzinie nauk związanych z neurochirurgią. Kandydatury na członków honorowych zatwierdzone przez Zarząd Główny Towarzystwa powinny być podane do wiadomości wszystkich członków na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem, które zwykłą większością głosów uchwala nadanie kandydatom tytułu członka honorowego. Członkowie honorowi mogą zadeklarować składkę członkowską w dowolnej wysokości.

Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele Polski posiadający specjalizację z zakresu neurochirurgii. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Główny po rozpatrzeniu pisemnego wniosku o przyjęcie, popartego przez dwóch członków zwyczajnych. Członkiem zwyczajnym może zostać również członek nadzwyczajny – nie neurochirurg, specjalista współpracujący z ośrodkiem neurochirurgicznym po 5 latach przynależności do Towarzystwa ewie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Członkowie zwyczajni obowiązani są opłacać ustaloną składkę członkowską.

Członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa może zostać obywatel Polski, jak również cudzoziemiec posiadający wyższe wykształcenie i wykazujący stałe zainteresowanie zagadnieniami związanymi z neurochirurgią. Członkowie nadzwyczajni opłacają składkę w wysokości 2/3 składki obowiązkowej członków zwyczajnych.

Członkiem korespondentem może zostać neurochirurg niebędący obywatelem Polski. Sposób Przyjmowania członków korespondentów jest taki sam jak członków honorowych. Członkowie korespondenci płacą zadeklarowane składki członkowskie (w dowolnej walucie).

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub osoba prawna, której zainteresowania lub zakres działalności wiąże się z działalnością Towarzystwa. Członków wspierających przyjmuje i określa Zarząd Główny na podstawie obustronnego porozumienia zawartego w protokole określającego równocześnie wysokość składek. Pobierz Formularz Aplikacji: Formularz Aplikacji Na Członka PTNch Po wypełnieniu proszę przesłać na ręce Sekretarza Zarządu Głównego PTNch.

Pliki do pobrania