WYTYCZNE OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSC SPECJALIZACYJNYCH OPRACOWANE PRZEZ ZG PTNCH DLA ZESPOŁU AKREDYTACYJNEGO – ZESPOŁU EKSPERTÓW POWOŁYWANYCH PRZEZ DYREKTORA CMKP

 

Podstawy Prawne działania zespołu ekspertów oceniającego wnioski jednostek organizacyjnych  o przyznanie miejsc specjalizacyjnych.

 

Zespół Akredytacyjny w dziedzinie Neurochirurgii powoływany jest zgodnie z artykułem 19f  Ustawy  z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty jako Zespół Ekspertów przez Dyrektora CMKP.

Zespół działa zgodnie z ustalonymi: WYTYCZNYMI OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSC SPECJALIZACYJNYCH

Wytyczne zaakceptowane przez dyrekcję CMKP, opracował ZG PTNCh (aktualizacja 02.12.2019 ZG PTNCH) na podstawie następujących aktów prawnych:

 1. U S T A W A  z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY. Dz.U. 1997 Nr 28 poz. 152 z późniejszymi zmianami, art. 19, 19a – 19j (pobierz )
 2. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 27/2018 Dyrektora CMKP z dn. 15.02.2018  w sprawie wprowadzenia do stosowania “Regulaminu Zespołu Ekspertów wydającego opinie o spełnieniu przez jednostki organizacyjne warunków do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego, staży kierunkowych oraz szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego”  (pobierz )

 

 WYTYCZNE DO OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSC SPECJALIZACYJNYCH

przez Zespół Akredytacyjny w dziedzinie Neurochirurgii

 

Zespół Akredytacyjny w dziedzinie Neurochirurgii przy ocenie wniosków o przyznanie miejsc na szkolenie specjalizacyjne kieruje się doświadczeniem ośrodka, wyposażeniem, organizacją pracy i możliwościami szkolenia uzależnionymi liczbą wykonywanych zabiegów operacyjnych oraz liczbą nauczycieli – specjalistów neurochirurgii.

Zespół Akredytacyjny stosuje w szczególności następujące zasady:

   1. O prowadzenie specjalizacji może występować ośrodek wykonujący co najmniej 600 zabiegów rocznie i spełniający standardy wyposażenia i organizacji pracy.
   2. Na jedno miejsce specjalizującego się lekarza powinno przypadać co najmniej 250 zabiegów rocznie.
   3. Na jedno miejsce specjalizującego się lekarza powinno przypadać co najmniej dwóch specjalistów zatrudnionych w danym ośrodku w wymiarze pełnego etatu lub wykonujących pracę w ramach kontraktu w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin miesięcznie lub wykonujących co najmniej 100 zabiegów neurochirurgicznych rocznie. Kontrakt zawarty pomiędzy ośrodkiem specjalizującym, a specjalistą wykonującym pracę w jego ramach winien zobowiązywać do szkolenia lekarzy będących w trakcie specjalizacji. We “Wniosku” zgłoszeniowym, w przypadku wykazywanych specjalistów „kontraktowych” należy wskazać, że zawarty kontrakt posiada powyższy zapis. Do celów szkolenia specjalizacyjnego i obliczania miejsc specjalizacyjnych jeden specjalista może być wykazywany tylko przez jeden ośrodek neurochirurgiczny.
   4. W ośrodku powinno wykonać się rocznie co najmniej:
    1. 120 zabiegów neurotraumatologicznych,
    2. 120 zabiegów neuroonkologicznych,
    3. 50 zabiegów naczyniowych (tętniak, naczyniak) drogą operacji wewnątrzczaszkowej i drogą wewnątrznaczyniową. Liczba operacji wewnątrzczaszkowych nie może być mniejsza niż 20 zabiegów,
    4. 80 zabiegów na kręgosłupie.
  1. W przypadku, gdy w jednej grupie zabiegów liczba jest niższa niż podana w pkt. 4, lit. a-d, należy zawrzeć porozumienie z podmiotem, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarzy programu specjalizacji. We “Wniosku” zgłoszeniowym należy wskazać ośrodek, z którym zawarto takie porozumienie.
  2. W przypadku oddziału neurochirurgii dziecięcej należy zawrzeć porozumienie z podmiotami, w celu umożliwienia zrealizowania przez lekarzy programu specjalizacji, w tym staży kierunkowych, których realizacji nie może zapewnić w ramach swojej struktury organizacyjnej. We “Wniosku” zgłoszeniowym należy wskazać ośrodki z którymi zawarto takie porozumienie.
  3. Możliwość prowadzenia przez ośrodek staży kierunkowych w ramach specjalizacji uzależniona jest od wykonywania rocznie co najmniej 300 zabiegów neurochirurgicznych. Na jedno miejsce odbywającego staż kierunkowy lekarza powinno przypadać co najmniej dwóch specjalistów zatrudnionych w danym ośrodku w wymiarze pełnego etatu lub wykonujących pracę w ramach kontraktu w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin miesięcznie.
  4. Jeżeli dane zawarte we wniosku nie dostarczają informacji wymaganych przez ustawę lub warunki akredytacyjne, Zespół Akredytacyjny, w uzgodnieniu z Dyrektorem CMKP może wezwać jednostkę do wyjaśnienia przedstawionej we wniosku informacji lub uzupełnienia wniosku, jeśli w jego ocenie aktualne dane we wniosku nie stanowią dostatecznej podstawy do wydania pozytywnej opinii.
  5. O udzielenie dodatkowych wyjaśnień Zespół może się również zwrócić do właściwego Konsultanta Wojewódzkiego bezpośrednio lub za pośrednictwem Konsultanta Krajowego.