W czwartek 14 października 2021r. odbyło się

 

Walne Zgromadzenie PTNCH

godzina 16.00 – pierwszy termin, 16.15 – drugi termin

(Hotel Best Western Kraków Premier, ul. Opolska 14a, główna sesja plenarna).

 

Program:

1. Powitanie przez Prezesa PTNch
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór sekretarza Walnego Zgromadzenia
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
5. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia
6. Sprawozdania z kadencji 2017-2021
·         z działalności Zarządu Głównego
·         z działalności Skarbnika PTN-ch
·         z działalności Redaktora Naukowego
·         z działalności Komisji Rewizyjnej
·         z działalności Sądu Koleżeńskiego
·         z działalności Komisji Nauki i Szkolenia
·         z działalności Konsultanta Krajowego
·         z działalności Sekcji Chirurgii Podstawy Czaszki
·         z działalności Sekcji Neurochirurgii Dziecięcej
·         z działalności Sekcji Neurochirurgii Wewnątrznaczyniowej z działalności Sekcji Neuroonkologii
·         z działalności Sekcji Neuroortopedii
·         z działalności Sekcji Neurotraumatologii
·         z działalności Sekcji Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej
·         z działalności Sekcji Pielęgniarstwa Neurochirurgicznego
·         z działalności delegata do EANS
·         z działalności delegata do WFNS
7. Dyskusja nad sprawozdaniami i ich zatwierdzenie
8. Głosowania w sprawie Członków Honorowych i Honorowego Prezesa PTNch
9. Wybory nowych władz PTNch na kadencje 2021-2025
10. Uroczyste przekazanie Zarządu Towarzystwa
11. Wystąpienie Prezesa Elekta PTNch
12. Wolne wnioski
13. Wybór miejsca i terminu następnego Walnego Zgromadzenia PTNch