O Towarzystwie

Celem działania Towarzystwa jest:

1.       Pogłębianie wiedzy w zakresie nauk związanych z układem nerwowym, w szczególności chirurgia układu nerwowego oraz popieranie badań i prac naukowych w tym zakresie

2.       Podnoszenie wiedzy fachowej członków

3.       Współpraca z Polską Akademia Nauk, z Polskim Towarzystwem Neurologicznym oraz innymi towarzystwami naukowymi krajowymi i zagranicznymi

4.       Współpraca z Izbami Lekarskimi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami służby zdrowia w zakresie zadań związanych z neurochirurgią

5.       Reprezentowanie neurochirurgii polskiej w kraju i za granicą

6.       Krzewienie zasad deontologii lekarskiej 

Cele powyższe Towarzystwo realizuje przez:

1.       Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów naukowych

2.       Urządzanie przynajmniej raz w roku posiedzeń naukowych

3.       Organizowanie publicznych odczytów i wykładów

4.       Wydawanie czasopism, przy czym Towarzystwo ma prawo wydawać własne czasopismo naukowe w zakresie neurochirurgii lub wspólnie z innymi towarzystwami naukowymi w kraju oraz brać udział w wydawaniu czasopism międzynarodowych z zakresu neurochirurgii

5.       Wyrażanie stanowiska i opinii oraz składanie wniosków odpowiednim władzom w sprawach związanych z neurochirurgią. W szczególności władze Towarzystwa mają prawo i obowiązek uczestniczenia w obsadzaniu fachowych stanowisk neurochirurgicznych

6.       Przynależność do Europejskiego i światowego Stowarzyszenia Towarzystw Neurochirurgicznych

7.       Ogłaszanie konkursów i przyznawanie nagród za prace naukowe

8.       Prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej w celu pomnożenia środków finansowych