Władze Towarzystwa

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze zwołuje Zarząd Główny raz na rok, natomiast wyborcze raz na cztery lata.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Główny Towarzystwa, który zawiadamia o tym wszystkim członków przynajmniej na 30 dni przed terminem, podając porządek dzienny Walnego Zgromadzenia